Price List

Service Europe Price Our Price Pound Price
Dental Implants 2250 EUR 550 EUR 450 POUND
Laminate Veneers 900 EUR 250 EUR 220 POUND
Porcelain Crowns 700 EUR 150 EUR 135 POUND
Root Canals 500 EUR 170 EUR 150 POUND
Inlay/Onlay 500 EUR 170 EUR 150 POUND
Dental Bridge 2000 EUR 550 EUR 480 POUND
Laser Teeth Whitening 350 EUR 160 EUR 140 POUND
Composite Fillings 120 EUR 70 EUR 60 POUND
Zirconium Crowns 900 EUR 185 EUR 170 POUND