Price List

Service Europe Price Our Price Pound Price
Dental Implants 2250 EUR 440 EUR 400 POUND
Laminate Veneers 900 EUR 220 EUR 200 POUND
Porcelain Crowns 700 EUR 120 EUR 110 POUND
Root Canals 500 EUR 120 EUR 110 POUND
Inlay/Onlay 500 EUR 120 EUR 110 POUND
Dental Bridge 2000 EUR 360 EUR 330 POUND
Laser Teeth Whitening 350 EUR 120 EUR 110 POUND
Composite Fillings 120 EUR 45 EUR 40 POUND
Zirconium Crowns 900 EUR 175 EUR 160 POUND